Роберт Шекли

Zbiór opowiadań

«Zbiór opowiadań»

936

Описание

1 страница из 742
читать на одной стр.
Настроики
A

Фон текста:

 • Текст
 • Текст
 • Текст
 • Текст
 • Аа

  Roboto

 • Аа

  Garamond

 • Аа

  Fira Sans

 • Аа

  Times

стр.
Robert SheckleyZbiуr opowiadaс

A tobie dwa razy tyleW Nowym Jorku masz to jak w banku: ile razy rzucisz siк na zas³u¿ona drzemkк, zawsze jest dzwonek. Cz³owiek z charakterem powiedzia³by w takiej sytuacji: ”Mam to w nosie, mуj dom to moja twierdza, a telegramy mo¿na wsun¹ж pod drzwi”. Ale jeœli ktoœ ma, jak Edelstein, niezbyt silny charakter, pomyœli, ¿e mo¿e to ta blondynka spod numeru 12C przysz³a po¿yczyж s³oiczek chili. A mo¿e nawet jakiœ zwariowany re¿yser filmowy, ktуry chcia³by zrobiж film na podstawie twoich listуw do motki z Santa Monica. (Dlaczego niby nie? - czy nie robi¹ filmуw z gorszych rzeczy ni¿ jego listy?).Ale tym razem Edelstein rzeczywiœcie twardo postanowi³ nie otwieraж. Le¿¹c na kanapie, z zamkniкtymi oczami, zawo³a³:- Nic nie potrzebujк!- Owszem, potrzebujesz pan - odpowiedzia³ g³os zza drzwi.- Mam wszelkie mo¿liwe encyklopedie, szczotki i suche produkty - odpar³ Edelstein znu¿onym g³osem.Mam wszystko, cokolwiek pan oferuje. - Niech pan pos³ucha. Ja nic nie sprzedajк - rzek³ g³os. - Ja chcк panu coœ daж, za darmo.- A... jeœli za darmo - odpowiedzia³ - to ju¿ w ¿adnym wypadku mnie na to nie staж.- Ale naprawdк za darmo - powiedzia³ g³os. - Mуwi¹c”za darmo” mam na myœli, ¿e nie bкdzie to pana kosztowa³o ani teraz, ani nigdy.- Nie jestem t¹ sprawa zainteresowany - odrzek³ Edelstein podziwiaj¹c si³к swego charakteru.G³os zamilk³. Edelstein zawo³a³:- Halo, jeœli pan tam jeszcze jest, to proszк sobie iœж.Drogi panie Edelstein - powiedzia³ g³os po chwili. - Cynizm jest tylko forma naiwnoœci. Panie Edelstein, m¹droœж to sztuka dostrzegania rу¿nic.- Bкdzie mi robi³ wyk³ady - zwrуci³ siк Edelstein do œciany.- Okay - odezwa³ siк g³os. Niech pan zostanie przy swoim cynizmie i rу¿nicach rasowych. Po co mi jeszcze takie k³opoty?- Chwileczkк - rzek³ Edelstein. Na jakiej podstawie sadzi pan, ¿e mam uprzedzenia rasowe?


Рецензий к этой книге пока нет, будьте первым!

Оставить рецензию

Код Антибот

ПОХОЖИЕ КНИГИ

Популярные и начинающие авторы, крупнейшие и нишевые издательства