«Obywatel Galaktyki (zbiór opowiadań)»

- 1 -
Robert SheckleyObywatel GalaktykiTytu³ orygina³u Citizen In SpacePrzek³ad Marek P¹kcinski Marek Rudnik

The Mountain Without a NameGуRA BEZ IMIENIAGdy Morrison opuszcza³ namiot dowуdztwa, Dengue, obserwator, spa³ z otwartymi ustami, rozci¹gniкty w p³уciennym fotelu. Morrison nie zada³ sobie trudu, by go obudziж. Mia³ wystarczaj¹co du¿o w³asnych zmartwieс.Musia³ przyj¹ж delegacjк tubylcуw. Byli to ci sami idioci, ktуrzy walili w bкbny na otaczaj¹cych obуz urwiskach skalnych. Potem zaœ mia³ nadzorowaж zniszczenie Gуry Bez Imienia. W tej chwili by³ tam ju¿ jego zastкpca, Ed Lerner. Jednak wczeœniej Morrison zamierza³ jeszcze zaj¹ж siк wypadkiem, ktуry ostatnio mia³ miejsce.Gdy przemierza³ obуz roboczy, mija³o w³aœnie po³udnie; korzystaj¹c z przerwy na lunch, robotnicy jedli kanapki i popijali kawк, oparci o swe olbrzymie maszyny. Wygl¹da³o to w miarк normalnie, jednak Morrison ju¿ dostatecznie d³ugo by³ szefem robуt przy rekonstrukcji planet, by umieж rozpoznaж niepokoj¹ce oznaki. Nikt nie chwyta³ go za rкkawy, nikt nie prуbowa³ zagadywaж. Siedzieli po prostu na zapylonej powierzchni planety, w cieniu swoich wielkich maszyn, jakby spodziewali siк kolejnego incydentu.Tym razem zniszczeniu uleg³ du¿y niwelator terenu firmy Owen. Sta³ teraz przekrzywiony na z³amanej osi, tam, gdzie pozostawi³a go brygada awaryjna. W szoferce siedzia³o dwуch kierowcуw, czekaj¹c na Morrisona.— Jak to siк sta³o? — spyta³ podchodz¹c do nich.— Nie mam pojкcia — odpar³ g³уwny kierowca, œcieraj¹c z powiek kropelki potu. — Mia³em wra¿enie, jakby droga umknк³a nam spod kу³. Tak jakby nagle obrуci³a siк na bok.A teraz ju¿ piкж z tych, ktуre mu przydzielono, by³o niesprawnych.— Nic w tej robocie nie mo¿e iœж normalnie — oznajmi³ kierowca–pomocnik, tak jakby to wszystko wyjaœnia³o.— Stajecie siк kompletnie beztroscy — powiedzia³ strofuj¹co Morrison. — Nie mo¿ecie tutaj kierowaж tym sprzкtem tak, jak na Ziemi. Z jak¹ prкdkoœci¹ jechaliœcie?— Piкtnaœcie kilometrуw na godzinк — odpowiedzia³ g³уwny kierowca.

- 1 -